تغییرات قیمت :-1114 فروردین 781

تعداد :

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴.۳%